Herkulit S-TOP

Allmänt

Framför allt används Herkulit® S-Top på golv där man har höga krav på slitstyrka, enkel skötsel, god långsiktig ekonomi, och önskar rustikt utseende.
Herkulit® S-Top används i Industrin, köpcenter, offentliga lokaler, gallerier, kontor och parkeringsgarage.

Herkulit® S-Top är ett miljövänligt naturmaterial. Materialet är inte diffusionstätt och kan inte vattenskadas det är dessutom anti-statiskt. Läggningsarbetet sker utan att miljöfarliga tillsatser används.
Herkulit® S-Top utförs som 8-50 mm slitlager som binder till såväl gammal som nybrunnen betong. Slitlagret är utformat för att fungera utan problem i extrema industrimiljöer eller i lokaler där hygienen är viktig. Denna typ av golv håller normalt i mer än 30 år även på platser som är tungt trafikerade av t.ex. truckar.
Golv i gamla lokaler förnyas genom att beläggas med Herkulit® S-Top. Slitlagret kan användas för att förnya ett helt utslitet golv eller för att uppgradera en lokal. I bägge fallen är golvrenovering ett kvalitativt, praktiskt och kostnadseffektivt alternativ till att plocka ut befintligt betonggolv.
Herkulit® S-Top hindrar klorider och andra skadliga ämnen från att tränga in i underbetongen. (Herkulit® S-Top fungerar som ett miljövänligt skydd för underbetongen.) Vid reparation av befintliga betongytor stoppas karbonatiseringen och nedbrytning av konstruktionsbetongen. Produkten är frostbeständig.

Installationen skall göras av en kompetent och erfaren installatör
Slitlager som läggs på en fogfri underbetong ger en perfekt och problemfri golvbeläggning. Denna vinnande kombination minskar behovet av golvfogar med upp till 80 % jämfört med vanliga golv och minskar därigenom även framtida reparations- och underhållskostnader.
Fogfri underbetong kan skapas genom att betongen och arbetet anpassas för att optimera betonggolvets funktion istället för att kompromissas på grund av byggkonstruktion och läggningsteknik.
Att gjuta undergolvet tidigt i byggprocessen och belägga ytan i inomhusmiljö i slutet av bygg- processen möjliggör detta. Det säkrar också toleranser och ytfinish som är direkt styrda av miljön de utförs i. Metoden sparar både tid och pengar.

Projekteringsanvisningar

Arbetets utförande

Arbetet kan grovt indelas i fem huvudmoment
- Blästring/fräsning
- Läggning
- Skurning, glättning
- Efterhärdning
- Behandling

Villkor på arbetsplatsen

Vid läggning av platsgjuten Herkulit® S-Top skall det vara, minst +10°C på betongytan, och fritt från dropp och drag.

Tekniska data

Följande egenskaper är typiska genomsnittsvärden och får inte betraktas som minimum eller karakteristiska värden. Alla egenskaper är vid +20°C.

Beläggningstyp Herkulit® S-Top: 200/400

Tryckstyrka i N/mm² efter 28 dygn 75-110 N/mm²
Böjdraghållfasthet i N/mm² efter 28 dygn 9-12 N/mm²
Slitningsstyrka efter DIN 52108 Böhmen – värde i cm³/50 cm² <4

Beskrivning

För att uppnå ett tillfredsställande resultat vid utläggning av Herkulit® S-Top är det viktigt att underbetongen är av god kvalitet. Underbetongens yta och struktur är av avgörande betydelse för vidhäftningen av toppskiktet. Om det är tveksamt huruvida underbetongen kan leva upp till ställda krav, bör man utföra provläggning, draghållfasthetsprov, eller eventuellt borra ut kärnor för närmare analys.

Krav

För att försäkra sig om att Herkulit® S-Top kan fungera optimalt, skall underbetongen uppfylla följande krav:

Vidhäftning

Draghållfastheten i ytan skall vara 1,5 MPa (15 kg/cm²) vid utläggningstillfället av Herkulit® S-Top.

Ytan

Ytan skall vara fri från slam och cementfilm samt föroreningar.

Planhet

Underbetongen skall ha en planhet så att tjockleken på Herkulit® S-Top kan hållas innanför de angivna toleranserna (HS 200 8-12 mm / HS 400 12-25 mm).

Vägledning

Om underbetongen har en tryckhållfasthet om minimum 35 N/mm² och i övrigt är av god kvalitet och fri från föroreningar, kan ovan nämnda krav om vidhäftning förväntas uppfyllas efter blästring alt fräsning och rengöring av ytan.

Vid ny produktion

Lägg ut underbetongen med hjälp av vibrering för att på så vis få en jämn och likartad yta. Överarbeta inte så att slam uppstår på ytan av underbetongen. Betongens konsistens och läggningsmetod påverkar direkt ythållfastheten. Vid lättare betong konsistens måste man kompensera med högre betongkvalitet. Eventuellt fall mot brunnar skall utföras i underbetongen före utläggningen av topplagret. Planheten på underbetongen skall vara sådan att Herkulit® S-Top ligger innanför de acceptabla toleranserna.

Ytan skall bearbetas så att blästring/fräsning kan utföras (fin skurad yta)

Använd aldrig vax eller lösningsbaserad krympspärr på underbetongen.

Före utläggning av underbetongen skall alla detaljer i golvkonstruktionen vara bestämda. Underbetongen skall ligga på ett plant och stabilt bärlager, som skall tåla de belastningar som överförs därpå.

Avjämning

Vid utläggning av Herkulit® S-Top skall ytan kring fogar och sprickor vara så jämn som möjligt.

Fogar

Herkulit® S-Top golv binder till underbetong och har inga egna krav på fogar.

Fogar i underbetong

Vi rekommenderar att såga spår i Herkulit® S-Top beläggning över gamla fogar som rör sig. Eventuella sprickor som rör sig i underbetong bör injekteras.

Blästring/fräsning:

Ytstrukturen skall motsvarande minimum 2 mm/max 30 % av översta lagrets tjocklek vid fräsning, alt blästra ytan. Ytan skall vara fri från slam och cementfilm. Blästring/fräsning skall göras över hela ytan, också i områden vid väggar, pelare etc. Om maskinerna inte kan nå ända ut i kanterna skall detta utföras för hand. Innan blästring/fräsning av existerande underbetong skall eventuella lagningar av sprickor, kantresning, gamla fogar etc. utföras.
Efter fräsning skall betongen rengöras grundligt; dammsugning, högtrycksspolning etc., beroende på ytans renhet och struktur.

Vattning och övertäckning

Vattna ytan. Beroende på temperaturförhållanden och betongens täthet rekommenderas det att påbörja vattningen 8-24 timmar före utläggning av primen. Täck av ytan i takt med gjutningen. Finns det fritt vatten på ytan skall ytan våtsugas före primning.

Färg

Grundfärg: Ljusgrå. Färgpigment tillsätts vid blandning till önskad kulör.

Färgval

Val av Herkulit® färg kan göras fritt. Ta hänsyn till är att cementbaserade produkter som pigmenteras inte kan jämföras med färgkoder för målarfärg.

• Ljusa färger bör undvikas på ytor som ofta smutsas ner.

Fogar, mönster
Kan sågas och fyllas efter önskemål

Skydd av färdiga ytor

Herkulit® S-Top ytor som färdigställts innan bygget är färdigt bör efter avsyning skyddstäckas och hållas skyddade under slut installationen. Herkulit® S-Top är betong och suger därför åt sig både vatten och vattenburen smuts i början. Täckmaterialet bör vara tätt och icke färgande, t.ex. mjölkpapp.

Ytbehandling

Under den första brukningstiden sker en naturlig kalkutfällning ur materialet, vilket ger en matt yta. För att ta bort detta behandlar man ytan direkt efter krympspärrsfolien tas bort. Till detta använder man LimeWash & StainWash i kombiskurmaskin som tar bort en större mängd kalkutfällning och impregnerar ytan.

Städning

Städa golven med golvsåpa typ Betongsåpa®. I takt med den regelbundna, normala städningen försvinner gråheten (kalkutfällningen) och Herkulit® S-Top ytorna blir mer vätska avvisande och får sin färdiga lyster.
(För mer info se skötselanvisningar).

Underlag:
För att uppnå ett tillfredställande resultat vid utläggning av Herkulit S-Top är det viktigt att underbetongen har 1,5 MPa i ythållfasthet. Underbetongens yta och struktur är av avgörande betydelse för vidhäftningen av toppskiktet. Om det är tveksamt huruvida underbetongen kan leva upp till ställda krav, bör man utföra provläggning, draghållfasthetsprov, eller eventuellt borra
ut kärnor för närmare analys.

Blästring/fräsning:
Ytstrukturen skall motsvarande minimum 2 mm/max 30 % av översta lagrets tjocklek vid fräsning, alt blästra ytan. Ytan skall
vara fri från slam och cementfilm. Blästring/fräsning skall göras över hela ytan, också i områden vid väggar, pelare etc. Om
maskinerna inte kan nå ända ut i kanterna utförs detta för hand. Innan fräsning av existerande underbetong skall eventuella
lagningar av sprickor, kantresning, gamla fogar etc. utföras.
Efter fräsning skall betongen rengöras grundligt; dammsugning, högtrycksspolning etc. beroende på ytans renhet och struktur.
Vattning och övertäckning:

Förvattna ytan och täck med plastfolie. Folien skall ligga ett dygn. Täck av ytan i takt med gjutningen. Inget fritt vatten får finnas
på ytan vid gjutning. Finns det fritt vatten på ytan skall ytan våtsugas.

Åtgång / Förpackning Herkulit Primer:
0,8-1 kg/m² / 15 kg bags

Blandningsförhållande Herkulit Primer:
15 kg Herkulit Primer blandas med 4,5-5,0 liter vatten.

Blandning Herkulit Primer:
Herkulit Primer blandas noga i tvångsblandare eller med visp på kraftig borrmaskin.

Vid blandning i tvångsblandare:
Fyll Herkulit Primer i tvångsblandaren och tillsätt 2/3 av den angivna vattenmängden.
Blanda i 3 minuter.
Tillsätt resterande 1/3 av vattenmängden.
Blanda i ytterligare 3 minuter.

Vid blandning med borrmaskin/visp:
Fyll den angivna mängden vatten i ett lämpligt kärl.
Tillsätt den torra Herkulit Primer långsamt under omrörning.
Blanda i 5 minuter.

Utläggning Herkulit Primer:
Herkulit Primer slammas med borste (med fördel kan en skurmaskin användas) på den blästrade/frästa ytan. Slamningen skall
inte ligga mer än 1-2 m före utläggning av Herkulit S-Top. Primer får inte torka (blir matt i ytan).

Blandning Herkulit S-Top:
Blanda Herkulit S-Top i en tvångsblandare med kraftig motor.

Blandningsordning:
Ballast 1-3 mm S200 / Ballast 1-4 mm S400
Ev. färgpigment
2/3 av vattenmängden
Herkulit S-Top (tillsätts i blandaren i en jämn ström)
1/3 av vattenmängden

Blandnings recept Herkulit S-Top:
Material: Emballage: Vatten: Tjocklek. 8-12 mm/m².
Herkulit S200 25 kg säck 3,2-3,4 Lit/ 25 kg säck 9,0 kg/m²:
Ballast 1-3 mm 25 kg säck 9,0 kg/m²:
Material: Emballage: Vatten: Tjocklek. 12-25 mm/m².
Herkulit S400 25 kg säck 3,2-3,4 Lit/ 25 kg säck 16,0 kg/m²:
Ballast 1-4 mm 25 kg säck 16,0 kg/m²:
Vid tjocklek över 25 mm kompletteras med 50% 4-8 mm ballast (Herkulit S400).
Utläggning Herkulit S-Top:
Herkulit S-Top avdrages med vibrerande enhet. Skura ytan minst 5-6 ggr. Förkommer det drag över ytan, täcks ytan med
plastfolie mellan skurningarna. Materialet måste härda underifrån före glättning. Vid sista skurning skall golvet nästan glättas
med skurskivan. Glätta slutligen till en slät yta.
Efterhärdning:
Applicera vatten och plastfolie snarast möjligt. Plastfolien skall ligga 14 dygn eller minimum 7 dygn.
Färg:
Grundfärg: Ljusgrå. Färgpigment tillsätts vid blandning till önskad kulör.
Rengöring av verktyg etc.:
Verktyg och utstyrsel skall rengöras med vatten innan Herkulit S-Top bruket torkar.
Säkerhet:
Herkulit S-Top är cementbaserat och inte giftigt att använda. När pulvret kommer i kontakt med vatten blir bruket alkaliskt.
Använd alltid munskydd, skyddskläder och handskar vid blandning.
Lagring:
Säckar med Herkulit S-Top skall lagras torrt och på pallar.
Under dessa förhållanden är hållbarheten på materialet minst 6 månader.

Lindec betongprodukter